ALGEMENE VOORWAARDEN CLASSIC HERBAL BV november 2015
Artikel 1 – Definities
1. Verkoper: Classic Herbal BV
2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Classic Herbal BV sluit.
3. Consument Koper: de natuurlijke persoon die een overeenkomst met Classic Herbal BV sluit en
handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
4. Dagen: alle kalenderdagen.
5. Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag,
2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn
of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd.
6. Looptijd van de overeenkomst: de periode liggende tussen de datum van afgifte van de
order/overeenkomst en het einde van de overeengekomen tijd van levering.
Artikel 2 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door middel van het plaatsen van een bestelling via de site van
Classic Herbal BV.
2. Verzendkosten komen voor rekening van de koper.
3. Op de tussen koper en Classic Herbal BV gesloten overeenkomsten zijn deze voorwaarden van
toepassing.
4. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk
overeenkomen.
Artikel 3 – Prijs en betaling
1. Alle door Classic Herbal BV opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere toeslagen.
2. Partijen komen bij het sluiten van de overeenkomst overeen dat de af te nemen zaken worden
geleverd na vooruitbetaling. Deze betaling kan worden verricht via iDeal. Na betaling zal Classic
Herbal BV zo spoedig mogelijk overgaan tot verzending van de bestelling.
3. De koper die niet, niet volledig of niet tijdig aan Classic Herbal BV betaalt, is zonder voorafgaande
ingebrekestelling in verzuim.
4. De koper die in verzuim verkeert is aan Classic Herbal BV de wettelijke rente verschuldigd.
5. De koper die in verzuim verkeert is aan Classic Herbal BV een vergoeding voor de
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten zullen niet eerder in rekening worden
gebracht dan nadat Classic Herbal BV aan de koper een herinneringssommatie is verstuurd met daarin
een laatste betalingstermijn van 14 dagen en deze termijn verstrijkt zonder dat volledige betaling
plaatsheeft. De kosten worden berekend conform het Besluit normering buitengerechtelijke
incassokosten.
Artikel 4 – Levering en levertijden
1. Levering wordt geacht te zijn geschied door de in ontvangstname van de zaken door de koper of een
door de koper daartoe aangewezen derde.
2. Indien de zaken niet geleverd kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor Classic
Herbal BV niet aansprakelijk is, wordt Classic Herbal BV geacht aan haar verplichting tot levering te
hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de koper gereed te houden, mits zij hiervan binnen
6 werkdagen nadat de zaken voor levering gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan
de koper.
3. Tenzij op de website anders vermeld staat, worden leveringen uit voorraad voldaan, inhoudende dat
zij direct worden verzonden. Indien de tijd van levering niet is aangeduid, wordt geacht dat koper en
Classic Herbal BV een leveringstermijn van 30 werkdagen zijn overeengekomen, ingaande op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst.
4. De koper kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade ter zake van niet of niet
tijdige levering, indien hij Classic Herbal BV na de leveringsdatum c.q. na afloop van de leveringstermijn
schriftelijk heeft gesommeerd binnen 6 werkdagen na verzending der sommatie alsnog aan
zijn leveringsverplichting te voldoen en de verkoper daarmede in gebreke blijft.
5. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden wordt de overeenkomst geacht van rechtswege
ontbonden te zijn, indien of voorzover zij niet binnen 90 werkdagen na afloop van de leveringstermijn
is uitgevoerd, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum is geschied op
verzoek van Classic Herbal BV. In geval van ontbinding van rechtswege bestaat voor geen der
partijen recht op schadevergoeding. Het bepaalde in dit lid vindt geen toepassing, indien de koper
vóór afloop van bedoelde termijn van 90 werkdagen nakoming dan wel ontbinding van de
overeenkomst en/of schadevergoeding conform lid 8 heeft gevorderd.
Artikel 5 – Ontbinding en omzetting
1. De consument koper heeft het recht om binnen 14 werkdagen na ontvangst van de zaak de
overeenkomst zonder nadere opgave van reden te ontbinden.
2. Wanneer de consument koper van dat recht gebruik wenst te maken, stelt hij de verkoper daarvan
schriftelijk of per e-mail op de hoogte, waarna de zaak onverwijld retour wordt gezonden aan de
verkoper. De retourzending komt voor rekening en risico van de koper.
3. Wanneer de zaak Classic Herbal BV bereikt en in ongeschonden staat (met de verzegeling intact)
verkeert, zal de verkoper binnen 30 dagen na ontvangst daarvan overgaan tot terugbetaling van de
reeds door de consument koper voldane bedrag.
4. Voorts geeft iedere tekortkoming van Classic Herbal BV in de nakoming van zijn verplichtingen aan
de koper de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de
tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen
niet rechtvaardigt. Voorzover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de
bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
5. Na ontbinding van de overeenkomst als gevolg van een tekortkoming (derhalve niet zoals bedoeld in
lid 1 tot en met 3) dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een
vooruitbetaling, ongedaan te maken.
Artikel 6 – Overmacht
1. Classic Herbal BV heeft het recht om de op haar rustende verplichtingen op te schorten indien zij
tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen door een tijde van het sluiten van de
overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Classic Herbal BV
liggen.
2. Onder voornoemde omstandigheden worden in ieder geval, maar niet uitsluitend gebracht:
leveranciers van Classic Herbal BV die niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer,
aardbevingen, brand, wegblokkades, stakingen en/of werkonderbrekingen, import- of
handelsbeperkingen.
3. Indien voornoemde omstandigheden langer dan drie maanden aanhouden, wordt de overeenkomst
voor dat gedeelte dat nog moest worden uitgevoerd, ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen
recht op schadevergoeding.
4. Indien Classic Herbal BV bij het intreden van de ontbinding al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Classic Herbal BV
bevoegd het verrichte, respectievelijk te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk uit te
voeren en te factureren.
Artikel 7 – Verwerking persoonsgegevens
De door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Classic Herbal BV verwerkt met
inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze verwerking dient uitsluitend doeleinden
van Classic Herbal BV.
Artikel 8 – Annulering
1. Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze een schadevergoeding verschuldigd van
30% van hetgeen de koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage
als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de koper
geschiedt, terwijl de koper er al van in kennis is gesteld, dat de levering kan plaatsvinden.
2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Classic Herbal BV kan bewijzen dat
zijn schade groter is of de koper aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
Artikel 9 – Klachten
1. Klachten over gebreken inzake de gekochte zaken en/of andere klachten over gebreken in de
uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch op straffe van verval van alle
rechten uiterlijk binnen twee maanden na constatering daarvan, bij Classic Herbal BV te worden
ingediend.
2. De koper dient zijn klachten schriftelijk aan Classic Herbal BV kenbaar te maken.
3. Klachten kunnen alleen geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog in dezelfde staat
bevinden als op het moment van levering.
4. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de koper op verzoek van Classic Herbal
BV aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met Classic Herbal BV is
gesloten. De koper wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter
reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van de zaak te bewaren.
5. De koper dient Classic Herbal BV in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.
6. Indien Classic Herbal BV de klacht gegrond acht, zal zij deze verhelpen op de haar meest juist
voorkomende wijze. Het recht op vervanging komt de koper niet toe voor zover het gebrek
redelijkerwijs is te herstellen.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. Classic Herbal BV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door, al dan niet bewust, foutief
verstrekte informatie door de opdrachtgever. De opdrachtgever dient te allen tijden er zorg voor te
dragen dat Classic Herbal BV tijdig over de juiste en zo volledig mogelijke informatie beschikt.
Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan
Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke
rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats
of het arrondissement van de verkoper. Classic Herbal BV blijft echter bevoegd de koper te
dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
3. De koper heeft het recht gedurende 20 werkdagen nadat Classic Herbal BV zich op het voorgaande
artikellid heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.